Disclaimer

I. Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij de NVLF of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de NVLF. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de NVLF. Dit geldt ook voor overname van gepubliceerde artikelen. Toestemming aanvragen kan door een e-mail te sturen naar logopedie@nvlf.nl.

II. Disclaimer website NVLF

De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel de NVLF met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.

De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. De NVLF is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

NVLF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Documenten

De website van NVLF bevat de mogelijkheid om zowel door NVLF als door derden opgestelde documenten te downloaden. NVLF geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze documenten. NVLF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

Hyperlinks

De NVLF-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van NVLF liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van de NVLF. De NVLF is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De NVLF geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Netwerkverbindingen

Het technisch functioneren van de netwerkverbindingen valt onder het risico van de leverancier van deze verbindingen. De NVLF aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de leverancier. De NVLF vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de NVLF en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van de NVLF. Tevens is NVLF niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van de NVLF die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is de NVLF in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: logopedie@nvlf.nl.


III. Weblogs en forums

De NVLF-weblogs en forums geven de persoonlijke mening en visie van de auteurs weer. Alle webloggers schrijven op persoonlijke titel en de NVLF is dan ook niet aansprakelijk voor hun standpunten.
De NVLF kan daarnaast op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de reacties van bezoekers. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijvers en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van de NVLF. De NVLF kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal via een deeplink door bezoekers van de site.

Informatie en/of adviezen die op deze weblog beschikbaar zijn gesteld, zijn volkomen vrijblijvend van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Opvolging van adviezen en/of handelingen naar aanleiding van de alhier beschikbaar gestelde informatie geschiedt geheel en al voor de eigen verantwoording van de lezer en/of bezoeker van deze weblog.
De NVLF-weblogs zijn een open medium. Als de bezoeker een weblog aanmaakt, kan deze door iedereen worden gelezen en gebruikt voor publicatie.

De NVLF behoudt het recht om weblogs te sluiten wanneer de weblogs het volgende bevatten:

  • Porno
  • Racisme
  • Onnodig schokkend materiaal
  • Reclame
  • Andere gebruikers van de weblogs uitschelden of lastig vallen.

De volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van de weblogs en berichten ligt bij de auteur.

Tips om je weblog leesbaar te houden:

  • Geef je een bericht een duidelijke kop. Geen kreten dus;
  • Reageer duidelijk of reageer niet;
  • Kopieer geen (lappen) tekst van webpagina’s. Verwijs ernaar met een linkje;
  • Liever geen POSTS IN HOOFDLETTERS (dat is hetzelfde als schreeuwen);
  • Let op privacy, bijvoorbeeld bij het plaatsen van privé-informatie (van anderen).

De NVLF behoudt zich het recht voor om berichten zonder opgaaf van redenen te verwijderen.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. De NVLF behoudt ten alle tijden zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.