Kwaliteitskringen

Bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF nemen kwaliteitskringen een belang-rijke plaats in. Zij hebben een centrale functie bij de implementatie van het kwaliteitsbeleid van de NVLF.

Een kwaliteitskring is een groep van ongeveer 10 tot 16 logopedisten die met elkaar op een gestructureerde wijze in gesprek gaan over alle aspecten van het vak logopedie. Door samen met collega’s te reflecteren op het eigen handelen en samen systematisch te werken aan de verbetering de zorg voor de cliënt, wordt de kwaliteit van de logopedische zorg beter. Logopedisten nemen op vrijwillige basis deel aan een kwaliteitskring.

De NVLF erkent een kring wanneer deze wordt begeleid door een door de NVLF opgeleide kwaliteitsKringBegeleider (KKB-er). De kwaliteitskringbegeleider geeft richting aan de activiteiten van de kwaliteitskring. Daarnaast is de kwaliteitskringbegeleider intermediair tussen de NVLF en de kwaliteitskringleden.
De NVLF wil zoveel mogelijk logopedisten de gelegenheid geven met collega’s te werken aan kwaliteitszorg door in kwaliteitskringen actief te zijn. Voor meer informatie over kwaliteitskringen klik hier (ikbenlogopedist/netwerk/kwaliteitskringen).

Voor meer informatie over de cursus voor startende kwaliteitskringbegeleiders, klik hier.


Kwaliteitskringen kunnen vanaf 2008 accreditatie aanvragen.

Toelichting bij puntentoekenning intercollegiaal overleg

Uit verschillende jaarverslagen en notulen van kwaliteitskringen blijkt dat binnen de kwaliteitskringen regelmatig presentaties worden verzorgd over producten en/of nieuwe materialen, richtlijnen en literatuuronderzoek. Aan deze presentaties wordt niet altijd een erkende methodiek gekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan een korte verbetermethodiek of het invoeren van recente inzichten. Hierdoor heeft de bijeenkomst het karakter van een bij- en nascholing en niet van intercollegiaal overleg. Vanaf 1 januari 2016 zal dit consequenties hebben voor de puntentoekenning aan intercollegiaal overleg. In deze nieuwsbrief alle informatie op een rij. klik hier

Aanmelden kring

 Aanmeldformulier deelnemer NVLF kwaliteitskring
 Formulier registratie van de kwaliteitskring
 Mutatieformulier deelnemer NVLF kwaliteitskring

Deskundigheidsbevordering

De NVLF biedt kwaliteitskringbegeleiders (kkb-ers) jaarlijks bij- en nascholing aan. De bij- en nascholing gaat bijvoorbeeld over actuele onderwerpen binnen het kwaliteitsbeleid of kwaliteitszorg, de toepassing van kwaliteitsinstrumenten en methoden, het omgaan knelpunten die kkb-ers ervaren. Kkb-ers ontvangen via de mail een uitnodiging voor bij- en nascholing.

Bent u geïnteresseerd in de presentaties die in voorgaande jaren zijn gegeven tijdens de bij- en nascholing, klik dan hier.